O Nás

Hlavným predmetom činnosti správcovskej spoločnosťi Alico Funds Central Europe bolo vytváranie a správa otvorených podielových fondov a riadenie investičných portfólií. Dňa 20.2.2016 spoločnost zmenila predmet činnosti a obchodné meno na
MetLife SK, a. s.

alicofundsimagepreweb
Aktuálne hodnoty fondov, ktoré naša spoločnosť predávala a spravovala do 29.10.2014 nájdete na web stránke IAD Investments http://www.iad.sk.
Správa týchto fondov bola prevedená na spoločnosť IAD Investments správ.spol., a.s.
Distribúcia fondov PineBridge Gobal Funds bola od 1.8.2015 prevedená na spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. http://www.eic.eu.
Z dôvodu ukončenia svojich podnikateľských aktivít týkajúcich sa kolektívneho investovania spoločnosť MetLife SK, a. s. dňa 29.12.2015 vrátila Národnej banke Slovenska povolenie podľa § 28 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov vydaného rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KISS zo dňa 24.11.2000 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
V ORSR bola zapisaná zmena obchodného mena na MetLife SK, a. s., predmet činnosti a zloženie predstavenstva, k dátumu 20.2.2016. Aktuálny výpis z ORSR nájdete na web stránke http://orsr.sk/vypis.asp?ID=30603&SID=2&P=0.
Informácia o zlúčení spoločnosti:

Spoločnosť MetLife SK, s.r.o. (pôvodne ako „MetLife SK, a.s.“ resp. „Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.“) k 10. januáru 2017 zanikla bez likvidácie z dôvodu zlúčenia so spoločnosťou MetLife Slovakia, s.r.o., ktorá je univerzálnym právnym nástupcom a preberá obchodný majetok, práva a povinnosti MetLife SK, s.r.o.

Aktuálny výpis spoločnosti z Obchodného registra SR nájdete na web stránke http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=366944&SID=2&P=0. Informácie o právnom nástupcovi spoločnosti sú k dispozícii na http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=148006&SID=2&P=0.